Warunki użytkowania

Ostatnia aktualizacja: 13 czerwca 2023 r.

Prosimy o uważne przeczytanie tych warunków przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Logo 500 Intal w kolorze czarnym

Interpretacja i definicje

Interpretacja

Słowa, których pierwsza litera jest wielka, mają znaczenie zdefiniowane na następujących warunkach. Poniższe definicje mają takie samo znaczenie niezależnie od tego, czy występują w liczbie pojedynczej czy mnogiej.

Definicje

Na potrzeby niniejszego Regulaminu:

  • Podmiot powiązany oznacza podmiot, który kontroluje, jest kontrolowany przez lub jest pod wspólną kontrolą ze stroną, gdzie „kontrola” oznacza posiadanie 50% lub więcej akcji, udziałów kapitałowych lub innych papierów wartościowych uprawniających do głosowania przy wyborze dyrektorów lub innych władz zarządzających.
  • Kraj odnosi się do: Wielka Brytania
  • Firma (zwana w niniejszej Umowie „Firmą”, „My”, „Nas” lub „Nasz”) oznacza 500 Intal .
  • Urządzenie oznacza dowolne urządzenie, które może uzyskać dostęp do Usługi, takie jak komputer, telefon komórkowy lub tablet cyfrowy.
  • Serwis odnosi się do strony internetowej.
  • Warunki (zwane również „Warunkami”) oznaczają niniejsze Warunki, które stanowią całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Spółką w zakresie korzystania z Usługi.
  • Usługa mediów społecznościowych osób trzecich oznacza wszelkie usługi lub treści (w tym dane, informacje, produkty lub usługi) dostarczane przez osoby trzecie, które mogą być wyświetlane, włączane lub udostępniane przez Usługę.
  • Strona internetowa odnosi się do 500 Intal , dostępnego pod adresem 500intal.com .
  • Użytkownik oznacza osobę fizyczną uzyskującą dostęp do Usługi lub korzystającą z niej albo spółkę lub inny podmiot prawny, w imieniu którego taka osoba fizyczna uzyskuje dostęp do Usługi lub z niej korzysta.

Podziękowanie

Są to Warunki korzystania z Serwisu i umowa, która funkcjonuje pomiędzy Użytkownikiem a Firmą. Niniejszy Regulamin określa prawa i obowiązki wszystkich użytkowników dotyczące korzystania z Serwisu.

Dostęp i korzystanie z Usługi przez Użytkownika jest uzależnione od akceptacji i przestrzegania niniejszego Regulaminu. Niniejsze Warunki mają zastosowanie do wszystkich gości, użytkowników i innych osób, które uzyskują dostęp lub korzystają z Serwisu.

Uzyskując dostęp do Serwisu lub korzystając z niego, Użytkownik zgadza się na przestrzeganie niniejszych Warunków. Jeśli użytkownik nie zgadza się z jakąkolwiek częścią niniejszego Regulaminu, nie może uzyskać dostępu do Usługi.

Użytkownik oświadcza, że ma ukończone 18 lat. Spółka nie zezwala na korzystanie z Serwisu osobom poniżej 18 roku życia.

Dostęp i korzystanie z Usługi jest również uwarunkowane akceptacją i przestrzeganiem przez Użytkownika Polityki Prywatności Spółki. Nasza Polityka prywatności opisuje nasze zasady i procedury dotyczące gromadzenia, wykorzystywania i ujawniania danych osobowych użytkownika podczas korzystania z Aplikacji lub Witryny oraz informuje użytkownika o jego prawach do prywatności i o tym, w jaki sposób prawo chroni użytkownika. Prosimy o dokładne zapoznanie się z Naszą Polityką Prywatności przed skorzystaniem z Naszej Usługi.

Linki do innych stron internetowych

Nasz Serwis może zawierać linki do stron internetowych lub usług osób trzecich, które nie są własnością ani nie są kontrolowane przez Firmę.

Firma nie ma kontroli i nie ponosi odpowiedzialności za zawartość, politykę prywatności lub praktyki stron internetowych lub usług osób trzecich. Ponadto użytkownik przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Firma nie ponosi odpowiedzialności, bezpośrednio lub pośrednio, za jakiekolwiek szkody lub straty spowodowane lub rzekomo spowodowane przez lub w związku z wykorzystaniem lub poleganiem na takich treściach, towarach lub usługach dostępnych na lub za pośrednictwem takich stron internetowych lub usług.

Zalecamy zapoznanie się z warunkami i polityką prywatności wszystkich odwiedzanych witryn internetowych lub usług osób trzecich.

Zakończenie

Możemy zakończyć lub zawiesić dostęp Użytkownika w trybie natychmiastowym, bez uprzedniego powiadomienia lub odpowiedzialności, z jakiegokolwiek powodu, w tym bez ograniczeń, jeśli Użytkownik naruszy niniejszy Regulamin.

Po rozwiązaniu umowy, prawo Użytkownika do korzystania z Usługi ustanie natychmiast.

Ograniczenie odpowiedzialności

Niezależnie od wszelkich szkód, jakie może ponieść Użytkownik, całkowita odpowiedzialność Spółki i każdego z jej dostawców na mocy jakiegokolwiek postanowienia niniejszego Regulaminu oraz wyłączny środek prawny przysługujący Użytkownikowi w związku z powyższym będą ograniczone do kwoty faktycznie zapłaconej przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu lub 100 USD, jeśli Użytkownik nie dokonał żadnego zakupu za pośrednictwem Serwisu.

W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, w żadnym wypadku Firma ani jej dostawcy nie będą odpowiedzialni za jakiekolwiek specjalne, przypadkowe, pośrednie lub wynikowe szkody (w tym, ale nie tylko, szkody za utratę zysków, utratę danych lub innych informacji, za przerwanie działalności, za obrażenia ciała, utratę prywatności wynikającą z lub w jakikolwiek sposób związaną z korzystaniem lub niemożnością korzystania z Usługi, oprogramowania osób trzecich i/lub sprzętu osób trzecich używanego z Usługą, lub w inny sposób w związku z jakimkolwiek postanowieniem niniejszych Warunków), nawet jeśli Firma lub jakikolwiek dostawca został poinformowany o możliwości wystąpienia takich szkód i nawet jeśli środek zaradczy nie spełni swojego zasadniczego celu.

Niektóre stany nie dopuszczają wyłączenia gwarancji dorozumianych lub ograniczenia odpowiedzialności za szkody przypadkowe lub wynikowe, co oznacza, że niektóre z powyższych ograniczeń mogą nie mieć zastosowania. W tych stanach odpowiedzialność każdej ze stron będzie ograniczona w największym stopniu dozwolonym przez prawo.

„AS IS” i „AS AVAILABLE” Disclaimer

Usługa jest dostarczana Użytkownikowi „AS IS” i „AS AVAILABLE” oraz z wszelkimi wadami i usterkami bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju. W maksymalnym zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo, Firma, w imieniu własnym i swoich Podmiotów Powiązanych oraz swoich i ich licencjodawców i dostawców usług, wyraźnie zrzeka się wszelkich gwarancji, wyraźnych, dorozumianych, ustawowych lub innych, w odniesieniu do Usługi, w tym wszelkich dorozumianych gwarancji przydatności handlowej, przydatności do określonego celu, tytułu i nienaruszalności, a także gwarancji, które mogą wynikać z przebiegu transakcji, przebiegu wykonania, wykorzystania lub praktyki handlowej. Bez ograniczeń w stosunku do powyższego, Firma nie udziela żadnych gwarancji ani nie składa żadnych oświadczeń, że Usługa spełni wymagania Użytkownika, osiągnie wszelkie zamierzone wyniki, będzie kompatybilna lub będzie współpracować z jakimkolwiek innym oprogramowaniem, aplikacjami, systemami lub usługami, będzie działać bez zakłóceń, spełni wszelkie standardy wydajności lub niezawodności, będzie wolna od błędów lub że wszelkie błędy lub wady mogą być lub będą naprawione.

Nie ograniczając powyższego, ani Spółka, ani żaden z dostawców Spółki nie składa żadnych oświadczeń ani gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnych lub dorozumianych: (i) co do działania lub dostępności Usługi, lub informacji, treści i materiałów lub produktów w niej zawartych; (ii) że Usługa będzie nieprzerwana lub wolna od błędów; (iii) co do dokładności, wiarygodności lub aktualności jakichkolwiek informacji lub treści dostarczanych za pośrednictwem Usługi; lub (iv) że Serwis, jego serwery, zawartość lub wiadomości e-mail wysyłane z lub w imieniu Firmy są wolne od wirusów, skryptów, koni trojańskich, robaków, złośliwego oprogramowania, timebombów lub innych szkodliwych komponentów.

Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie pewnych rodzajów gwarancji lub ograniczenie obowiązujących praw ustawowych konsumenta, dlatego niektóre lub wszystkie powyższe wyłączenia i ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do Użytkownika. Jednak w takim przypadku wyłączenia i ograniczenia określone w niniejszej sekcji będą miały zastosowanie w największym zakresie możliwym do wyegzekwowania na mocy obowiązującego prawa.

Prawo właściwe

Niniejsze Warunki oraz korzystanie przez Użytkownika z Usługi podlegają prawu Kraju, z wyłączeniem przepisów kolizyjnych. Korzystanie z Aplikacji może również podlegać innym prawom lokalnym, stanowym, krajowym lub międzynarodowym.

Rozstrzyganie sporów

Jeśli Użytkownik ma jakiekolwiek obawy lub spory dotyczące Usługi, zgadza się najpierw spróbować rozwiązać spór nieformalnie, kontaktując się ze Spółką.

Dla użytkowników z Unii Europejskiej (UE)

Jeśli jesteś konsumentem z Unii Europejskiej, skorzystasz z wszelkich bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa kraju, w którym przebywasz.

Stany Zjednoczone Zgodność z prawem

Użytkownik oświadcza i gwarantuje, że (i) użytkownik nie znajduje się w kraju, który jest objęty embargiem rządu Stanów Zjednoczonych lub który został wyznaczony przez rząd Stanów Zjednoczonych jako kraj „wspierający terroryzm”, oraz (ii) Użytkownik nie jest wymieniony na żadnej liście rządu Stanów Zjednoczonych dotyczącej stron zakazanych lub ograniczonych.

Rozdzielność i zrzeczenie się

Rozdzielność

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za niewykonalne lub nieważne, postanowienie to zostanie zmienione i zinterpretowane w taki sposób, aby osiągnąć cele tego postanowienia w największym możliwym stopniu zgodnie z obowiązującym prawem, a pozostałe postanowienia pozostaną w pełnej mocy.

Odstępstwo

Z wyjątkiem przypadków przewidzianych w niniejszym dokumencie, nieskorzystanie z prawa lub niewymaganie wykonania obowiązku wynikającego z niniejszych Warunków nie wpływa na zdolność strony do skorzystania z takiego prawa lub zażądania takiego wykonania w dowolnym późniejszym czasie, a także zrzeczenie się naruszenia nie stanowi zrzeczenia się jakiegokolwiek kolejnego naruszenia.

Tłumaczenie ustne

Niniejszy Regulamin mógł zostać przetłumaczony, jeśli udostępniliśmy go użytkownikowi w naszym Serwisie. Zgadzasz się, że w przypadku sporu decydujące znaczenie ma oryginalny tekst angielski.

Zmiany w niniejszym Regulaminie

Zastrzegamy sobie prawo, według własnego uznania, do zmiany lub zastąpienia niniejszych Warunków w dowolnym momencie. Jeśli zmiana jest istotna, podejmiemy rozsądne starania, aby zapewnić co najmniej 30-dniowe powiadomienie przed wejściem w życie nowych warunków. To, co stanowi istotną zmianę, zostanie określone według naszego uznania.

Kontynuując dostęp lub korzystanie z Naszej Usługi po wejściu w życie tych zmian, użytkownik wyraża zgodę na przestrzeganie zmienionych warunków. Jeśli Użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, w całości lub w części, prosimy o zaprzestanie korzystania ze strony internetowej i Usługi.

Kontakt z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszego Regulaminu, możesz się z nami skontaktować: